PRAVIDLA SOUTĚŽE „TIGER SNOWBOARD“ (dále jen „soutěž“).

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže: MASPEX Czech s.r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8 – Karlín, 186 00, IČ 25716379, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 63795 (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

Organizátor: Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238430 (dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

II. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž probíhá v termínu od 1. 12. 2021 do 6. 12. 2021 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České a Slovenské republiky v prostředí sociální sítě Instagram.

III. SOUTĚŽÍCÍ:

Soutěžícím se může stát pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky či Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“). V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

IV. ÚČAST V SOUTĚŽI A URČENÍ VÝHERCŮ:

Soutěžící se do soutěže o výhry zapojí tak, že v době konání soutěže splní soutěžní zadání, kterým je: vložit komentář pod soutěžní příspěvek „TIGER SNOWBOARD“ zveřejněný na Instagramu (https://www.instagram.com/tigerenergydrinkczsk/). Úkolem je tipnout si, kolik plechovek Energy Drinku Tiger 0,25 l se podařilo postavit zástupcům organizátora v jedné vrstvě na plochu snowboardu.

Zástupci organizátora a pořadatele vylosují do 5 dnů od skončení soutěže ze správných, nebo nejbližších správných odpovědí 1 výherce hlavní výhry a 10 výherců vedlejší výhry.

Seznam výherců bude zveřejněný na webové stránce soutěže www.tigerenergydrink.cz a www.tigerenergydrink.sk po dobu maximálně 30 dnů od slosování. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel i organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě je pořadatel oprávněn udělit výhru jinému soutěžícímu.

Každý soutěžící se může zapojit pouze jednou, tj. přidat jeden soutěžní komentář pod soutěžní příspěvek na Instagramu. Pokud soutěžící vloží více než jeden soutěžní komentář, pro účely soutěže bude brán v úvahu pouze první vložený komentář.

V. VÝHRA V SOUTĚŽI, PŘEDÁNÍ VÝHRY:

V soutěži se hraje o tyto výhry:

  • 1x Hlavní výhra: originální snowboard s designem Tiger Choices + karton Tiger Classic energy drinků 0,25 l.
  • 10x Vedlejší výhra: reklamní tričko Tiger + karton Tiger Classic energy drinků 0,25 l.

Organizátor bude výherce kontaktovat skrze Instagram Direct, a to nejpozději do 7 dnů od uskutečnění slosování. Výherce se musí ozvat organizátorovi nejpozději do 7 dnů od chvíle, kdy byl kontaktován organizátorem, jinak výhra propadá a pořadatel je oprávněn udělit výhru jinému soutěžícímu. Výhra bude výhercovi doručena prostřednictvím kurýrní služby.

Výhry v soutěži jsou společné pro Českou a Slovenskou republiku.

VI. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA:

Soutěžící v souladu s platnou legislativou, a to zákonem o zpracování osobních údajů a nařízením EP a Rady (EÚ) 2016/679 (dále jen „GDPR“) splněním soutěžního zadání dává souhlas se zařazením svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email, telefon, adresa (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže (správce osobních údajů) a organizátora soutěže (zpracovatele osobních údajů), a to výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy.

Soutěžící potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem osobních údajů, případně z jeho pověření organizátorem coby zpracovatelem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z příslušné legislativy. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou, kromě organizátora a pořadatele soutěže, zpracovávat další osoby pověřené organizátorem nebo pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.

Soutěžící má právo svůj souhlas bezplatně odvolat, a to písemnou formou na email: oou@maspex.com, a dále má práva dle čl. 13 až 23 GDPR, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo požadovat jejich opravu nebo výmaz. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení pořadateli. Odvoláním svého souhlasu, avšak soutěžící ztrácí nárok na výhru v soutěži.

Jestliže soutěžící zjistí nebo se bude domnívat, že pořadatel nebo organizátor provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele nebo organizátora o vysvětlení a požádat je, aby odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost soutěžícího shledána jako oprávněná, pořadatel, či organizátor neprodleně odstraní tento stav. Nevyhoví-li této žádosti, má soutěžící právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro případ, že se soutěžící stane výhercem, dává pořadateli a organizátorovi v souladu s právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů a s ust. § 84–90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, také souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem či organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Souhlasí také s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení pro účely seznámení veřejnosti s výhercem. Výherce uděluje pořadateli a organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.

Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel či organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytnou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli a organizátorovi soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook, resp. Instagram, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

Pořadatel a organizátor soutěže si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího, jehož chování či Facebookový nebo Instagramový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Rovněž si vyhrazují právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

Pořadatel a organizátor soutěže si vyhrazují právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. V neposlední řadě nepřebírají vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele či organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

V Praze, dne 1. 12. 2021