INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů:
Správcem osobních údajů je společnost MASPEX Czech s.r.o.
Kontaktní email: oou@maspex.com

Pokud bude v pravidlech soutěže uvedeno, že výherci budou zveřejněni na webových stránkách a(nebo) ve sdělovacích prostředcích v rozsahu údajů, na základě kterých je lze identifikovat, je souhlas spotřebitele s takovým zveřejněním podmínkou účasti v soutěži. Souhlas se uděluje po dobu zveřejnění výherců soutěže a je poskytnut zapojením se do soutěže.
Soutěžící má právo svůj souhlas bezplatně odvolat, a to písemnou formou na email: oou@maspex.com, další práva subjektu údajů jsou uvedena níže.

Společnost poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu (spotřebitelské soutěže):

(1) Účel zpracování:

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti pořádání spotřebitelské soutěže včetně souvisejících činností.

(2) Další právní základy:

  • Plnění či uzavření smlouvy: pro účely dodání zboží v rámci spotřebitelské soutěže
  • Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)
  • Oprávněný zájem: Osobní údaje, vedené interním systému, mohou být uchovány v rámci evidence, zpětné dohledatelnosti či obhajoby právních nároků Správce. Pro účely přímého marketingu mohou být zpracovány základní kontaktní údaje a cookies.

(3) Zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje mohou být správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům marketingových služeb, pořadatelských služeb, účetních služeb, právních služeb, přepravní společnosti, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

(4) Další příjemci:

Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu či plnění smlouvy zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.
Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat mohou být osobní údaje poskytovány mimo EU (ověřené cloudové služby se servery mimo EU či zahraniční sociální sítě).

(5) Další třetí strany:

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

(6) Jiné účely zpracování:

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely v rámci oprávněného zájmu nebo po udělení souhlasu.

(7) Doba uložení osobních údajů:

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.

(8) Cookies:

Správce osobních údajů sbírá na svých webových stránkách a sociálních sítích cookies, které mohou být dále používány k přímému marketingu nebo „technické“ cookies, které slouží ke správnému fungování webových prezentací. Toto zpracování je prováděno na základě oprávněného zájmu správce. Doba uložení cookies je 13 měsíců. Cookies jsou dále zpracovány externími smluvními stranami, jako jsou servery seznam.cz, google.com, facebook.com, instagram.com.
Subjekt údajů (uživatel) si může libovolně nastavit, zda jím používaný prohlížeč soubory cookies uchovává a toto nastavení si sám dle potřeb měnit. Pokud tedy subjekt nesouhlasí se zaznamenáním cookies, je povinen si tuto možnost ve svém prohlížeči nastavit.

(9) Automatizované zpracování osobních údajů:

Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

(10) Práva subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.
Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

  • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
  • subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
  • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
  • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
  • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.
Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li zpracování automatizované a založené na plnění smlouvy či souhlasu.
Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy, je-li zpracování automatizované a založené na plnění smlouvy či souhlasu.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů. Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

(11) Neposkytnutí osobních údajů:

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v podmínkách spotřebitelské soutěže, v opačném případě by bylo znemožněno zařazení do soutěže, jejího vyhodnocení a následná komunikace ohledně předání výhry soutěžícímu.

(12) Další ustanovení:

Pokud subjekt údajů neposkytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány.
Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.