INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany společnosti MASPEX Czech s.r.o., sídlo: Praha 8 - Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ 18600, IČ: 257 163 79 tímto poskytujeme informace podle článků 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o  ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Ú. v. L 119, 4. 5. 2016) (dále jen „nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“).

Správce osobních údajů:
Správcem osobních údajů je společnost MASPEX Czech s.r.o.
Sídlo: Praha 8 - Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ 18600
IČO: 257 163 79
Zápis v OR: zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: C, vložka: 63795
Kontaktní email: oou@maspex.com

(dále jen „správce“)

(1) Účel zpracování:

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely spotřebitelské soutěže včetně souvisejících činností (realizace a vyhodnocení soutěže, zveřejnění výherců spotřebitelské soutěže, komunikace s výhercem soutěže ohledně předání výher, archivace údajů o výhercích spotřebitelské soutěže).

(2) Jiné účely zpracování:

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely na základě oprávněného zájmu nebo po udělení souhlasu.

(3) Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas dotčené osoby.

(4) Okruh dotčených osob

Dotčenými osobami jsou soutěžící spotřebitelské soutěže.

(5) Seznam osobních údajů

Titul, jméno a příjmení, adresa, datum narození, číslo občanského průkazu, telefonní číslo, e-mail, město a výhra.

(6) Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje mohou být správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování poskytovatelům účetních služeb, právních a daňových služeb, pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, přepravní společnosti, externím poskytovatelům marketingových služeb, pořadatelských služeb (jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání nebo specifikované v úplném znění pravidel dané spotřebitelské soutěže), jako například:

Friendly s.r.o.
Sídlo: Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 038 191 41
Zápis v OR: společnost zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka 238430

(7) Další příjemci

Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat mohou být osobní údaje poskytovány mimo EU (ověřené cloudové služby se servery mimo EU či zahraniční sociální sítě).

(8) Další třetí strany

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

(9) Doba uložení osobních údajů

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání účelu zpracování osobních údajů dle bodu 1, nejdéle však do doby, kdy bude souhlas pro také zpracování osobních údajů ze strany dotčené osoby odvolaný a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.

(10) Cookies

Správce osobních údajů sbírá na svých webových stránkách a sociálních sítích cookies, které mohou být dále používány k přímému marketingu nebo „technické“ cookies, které slouží ke správnému fungování webových prezentací. Toto zpracování je prováděno na základě oprávněného zájmu správce. Doba uložení cookies je 13 měsíců. Cookies jsou dále zpracovány externími smluvními stranami, jako jsou servery seznam.cz, google.com, facebook.com, instagram.com.

Subjekt údajů (uživatel) si může libovolně nastavit, zda jím používaný prohlížeč soubory cookies uchovává a toto nastavení si sám dle potřeb měnit. Pokud tedy subjekt nesouhlasí se zaznamenáním cookies, je povinen si tuto možnost ve svém prohlížeči nastavit.

(11) Automatizované zpracování osobních údajů

Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování či profilování osobních údajů

(12) Přenos osobních údajů do třetích zemí se nerealizuje.

(13) Práva subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

  • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
  • subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
  • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
  • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
  • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li zpracování automatizované a založené na plnění smlouvy či souhlasu.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy, je-li zpracování automatizované a založené na plnění smlouvy či souhlasu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů – subjekt údajů má právo odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů stejným způsobem jakým souhlas udělil, odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním, před poskytnutím souhlasu musí být dotčená osoba o této skutečnosti informována. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může dotyčná osoba bezplatně a písemně kdykoliv odvolat písemnou formou – doručením e-mailu na adresu: oou@maspex.com.

(14) Neposkytnutí osobních údajů

Poskytování osobních údajů je podmínkou potřebnou pro realizaci spotřebitelské soutěže a její vyhodnocení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, není zákonnou podmínkou, ale v případě neposkytnutí osobních údajů není možné zařazení subjektu údajů do soutěže, jejího vyhodnocení a následná komunikace ohledně předání výhry soutěžícímu.

(15) Další ustanovení

Pokud subjekt údajů neposkytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartovány a v elektronické podobě smazány. Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.