INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Společnost MASPEX Czech s.r.o., sídlo: Praha 8 - Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ 18600, IČ: 257 163 79, na kterou se so svou žádostí obracíte, zpracovává Vaše osobní údaje jako Správce. V této informaci o zpracování osobních údajů Vás podle článků 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Ú. v. L 119, 4. 5. 2016) (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“), podrobně informujeme o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, když nám jako dotčená osoba pošlete žádost prostřednictvím kontaktního formuláře.

Správce osobních údajů:
Správcem osobních údajů je společnost MASPEX Czech s.r.o.
Sídlo: Praha 8 - Karlín, Sokolovská 100/94, PSČ 18600
IČO: 257 163 79
Zápis v OR: zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: C, vložka: 63795
Kontaktní email: oou@maspex.com

(dále jen „správce“)

(1) Účel zpracování:

Osobní údaje se zpracovávají za účelem zpětné vazby (odpovědi) správce na žádost dotčené osoby přes kontaktní formulář.

(2) Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce.

(3) Okruh dotčených osob

Odesílatele zprávy přes kontaktní formulář.

(4) Seznam osobních údajů

Seznam osobních údajů, které se zpracovávají, je uveden v kontaktním formuláři na příslušné webové stránce, jako například jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail.

(5) Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje mohou být správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování poskytovatelům účetních služeb, právních a daňových služeb, externím poskytovatelům marketingových a grafických služeb (konkrétní seznam zpracovatelů bude dotčeným osobám sdělen na vyžádání).

(6) Další příjemci

Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu či plnění smlouvy zpřístupnit osobní údaje poskytnuté dotčenými osobami pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, jejichž konkrétní seznam bude dotčeným osobám sdělen na vyžádání.

Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat mohou být osobní údaje poskytovány mimo EU (ověřené cloudové služby se servery mimo EU či zahraniční sociální sítě).

(7) Další třetí strany

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

(8) Doba uložení osobních údajů

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání účelu zpracování osobních údajů dle bodu 1.

(9) Automatizované zpracování osobních údajů

Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování či profilování osobních údajů.

(10) Přenos osobních údajů do třetích zemí se nerealizuje.

(11) Práva subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

– subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

  • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
  • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
  • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
  • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li zpracování automatizované a založené na plnění smlouvy či souhlasu.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy, je-li zpracování automatizované a založené na plnění smlouvy či souhlasu

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu

(12) Neposkytnutí osobních údajů

Poskytování osobních údajů je podmínkou potřebnou k uskutečnění zpětné reakce / odpovědi na žádost dotčené osoby. V opačném případě by bylo znemožněno reagovat na žádost dotčené osoby. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, není zákonnou podmínkou.